REGULAMIN KOLOROWYCH BIEGÓW DZIECIĘCYCH/MŁODZIEŻOWYCH

REGULAMIN KOLOROWYCH BIEGÓW DZIECIĘCYCH/MŁODZIEŻOWYCH
Białobrzegi, 14.05.2017 r.

 

I. ORGANIZATORZY
1. Organizatorem Kolorowych biegów dziecięcych i młodzieżowych jest Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi.
2. Wsparcie organizacyjne zapewnia firma Sport Evolution Pawelec i Spółka Sp.j. z siedzibą w Warszawie, ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa.

II. CEL
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja Gminy Białobrzegi.
3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Białobrzegów i okolic.
4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Biegi odbędą się w dniu 14.05.2017 r.
2. Start i meta biegów znajdować się będą na Placu Zygmunta Starego przy Urzędzie Gminy Białobrzegi.
9:00 Bieg Niebieski – dzieci przedszkolne – ok. 200m
9:15 Bieg Żółty – uczniowie klas 1-3 PSP – ok. 400m
9:30 Bieg Czerwony – uczniowie klas 4-6 PSP – ok. 800 m
10:00 Bieg Zielony – uczniowie Gimnazjum – ok. 1500 m
3. W przypadku dużej ilości uczestników poszczególnych biegów, Organizator dopuszcza możliwość podzielania startów na serie dla chłopców i dziewcząt.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W Kolorowych biegach dziecięcych i młodzieżowych mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 3-15 lat (decyduje rok urodzenia).
2. Każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze zawodów.
3. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie podpisane przez rodzica/opiekuna Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu . Istnieje możliwość przedstawienia zaświadczenia zbiorowego przez szkołę lub klub sportowy. Zaświadczenia będą dostępne w Biurze zawodów oraz do pobrania na stronie internetowej.
4. Uczestnicy biorą udział w biegu na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza, że rodzic/opiekun prawny rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
5. Biuro zawodów będzie się mieścić na terenie Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, Białobrzegi. Biuro zawodów pracować będzie w dniu 14.05.2017 r., w godzinach: 8.00- 9.45.
6. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
7. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuacji biegu są ostateczne.
8. Uczestnictwa w Biegach dziecięcych i młodzieżowych, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także praw do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
9. Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, ani przeniesieniu na inną osobę lub inny rok.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji na każdym etapie uczestnika postępującego niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

V. ZGŁOSZENIE
1. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach 27 marca – 10 maja 2017 na specjalnie wywieszonych listach w Placówkach Oświatowych na terenie Gminy Białobrzegi oraz w Urzędzie Gminy.
2. 100 pakietów startowych dostępnych będzie w rejestracji online, za pośrednictwem serwisu rejestracyjnego na stronie www.SlotMarket.pl.
3. W Kolorowych Biegach dziecięcych i młodzieżowych obowiązuje limit 300 uczestników.
4. Jeżeli limit miejsc nie zostanie wyczerpany wcześniej, możliwa będzie rejestracja w Biurze zawodów, 14.05.2017 r.
5. Za zgłoszenie uważa się prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uregulowanie opłaty startowej.
6. Udział w biegach dla dzieci z Gminy Białobrzegi jest bezpłatny, dla dzieci zgłoszonych za pośrednictwem zapisów elektronicznych opłata wynosi 10zł.
7. Opłatę startową należy uregulować za pośrednictwem systemu transakcyjnego Blue Media. Zgłoszenia, które nie zostaną opłacone od razu przy rejestracji, zostaną anulowane.
8. Dowodem przyjęcia opłaty startowej jest e-mail przesłany na adres podany w formularzu oraz informacja o zgłoszeniu w historii zgłoszeń na koncie użytkownika SlotMarket.pl.

VI. NAGRODY
1. Zdobywcy miejsc I – III z każdej serii biegowej dziewcząt i chłopców otrzymują pamiątkowe statuetki.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
3. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, nagrody będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.Reklamacje, dotyczące spraw związanych z Biegami dziecięcymi i młodzieżowymi, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi, z dopiskiem „Kolorowe biegi dziecięce i młodzieżowe – Reklamacja” w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia biegu – bezpośrednio, listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub na adres: biuro@sportevolution.pl.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników Kolorowych biegów dziecięcych i młodzieżowych jest Sport Evolution Pawelec i Spółka Sp. J., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna.
2. Dane osobowe uczestników Kolorowych biegów dziecięcych i młodzieżowych przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Kolorowych Biegach dziecięcych i młodzieżowych. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
4. Dane osobowe uczestników Kolorowych biegów dziecięcych i młodzieżowych będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Kolorowych biegach dziecięcych i młodzieżowych, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika, roku urodzenia, klubu wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Kolorowych biegów dziecięcych i młodzieżowych obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
6. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.