REGULAMIN MAŁEGO BIEGU PILICY I MARSZU NORDIC WALKING
Białobrzegi 14.05.2017

 

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem Małego Biegu Pilicy jest Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi.
2. Wykonawcą jest firma Sport Evolution Pawelec i Spółka Sp.j. z siedzibą w Warszawie, ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa.

II. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja biegania i nordic walking jako najprostszych form ruchu.
2. Promocja biegania i nordic walking wśród mieszkańców Gminy Białobrzegi.
3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
4. Promowanie atrakcyjnych terenów do uprawiania rekreacji.
5. Prezentacja Białobrzegów jako miejsca przyjaznego dla wszelkiej turystyki oraz uprawiania sportu i rekreacji.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się dnia 14.05.2017 r. w Białobrzegach. Biuro zawodów usytuowane będzie na terenie Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, Białobrzegi.
2. Biuro zawodów pracować będzie w dniu 14.05.2017 r., w godzinach: 8.00- 10:00.
3. Start biegu odbędzie się o godz. 10.15
4. Długość trasy wynosi: 3 km
5. Trasa nie posiada atestu PZLA.
6. Limit czasu przewidziany na ukończenie biegu wynosi 40 min., licząc od wystrzału startera. Uczestnicy biegu, którzy nie zmieszczą się w limicie czasu zobowiązani są do opuszczenia trasy biegu.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które w dniu biegu będą miały 16 lat (decyduje rok urodzenia) i dokonają pełnej rejestracji do biegu.
2. W przypadku osób, które do dnia biegu nie osiągną pełnoletności, wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział w biegu, podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów. Oświadczenie takie należy złożyć w Biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego.
3. Każdy zawodnik, startujący w Małym Biegu Pilicy, musi zostać zweryfikowany w Biurze zawodów.
4. Podczas weryfikacji w Biurze zawodów uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, służący do kontroli daty urodzenia oraz dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej w przypadku, gdy uczestnikowi nie został przydzielony numer startowy.
5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu oraz deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu.
6. Odbiór pakietu startowego za inną osobę będzie możliwy na podstawie własnoręcznie podpisanych przez zawodnika upoważnienia i Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz kserokopii/skanu dowodu (do wglądu).
7. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.
8. Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
9. Uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, sędziów i innych służb zabezpieczających trasę biegu.
10. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i niepodważalne.
11. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.

V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia online przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej biegu www.slotmarket.pl od 14.02.2017 do 07.05.2017 r. Po tym terminie, jeżeli limit przewidzianych uczestników nie zostanie wyczerpany, zgłoszenia będą możliwe tylko w Biurze zawodów.
2. Limit uczestników w Biegu Pilicy wynosi 150 osób bieg i 50 osób marsz nordic walking. W przypadku wyczerpania limitu, Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości.
4. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Blue Media. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
5. Opłatę należy uregulować podczas rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie będzie anulowane.
6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika, nieukończenia biegu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na innego uczestnika, ani na inny rok.
7. Opłata startowa za udział w Małym Biegu Pilicy i Marszu Nordic Walking wynosi 15 zł.
8. Dowodem przyjęcia opłaty startowej jest e-mail przesłany na adres podany w formularzu oraz informacja o zgłoszeniu w historii zgłoszeń na koncie użytkownika SlotMarket.pl.
9. Pełna lista startowa wraz z przydzielonymi numerami zostanie opublikowana po zamknięciu rejestracji.

VII. KLASYFIKACJE
1. W Małym Biegu Pilicy prowadzone będą następujące klasyfikacje:
a) klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn bieg;
b) klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn nordic walking.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych kategorii.

VIII. NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Mały Bieg Pilicy otrzymają pamiątkowe medale na mecie.
2. Dekoracja zwycięzców oraz wręczanie nagród dla uczestników rozpoczną się o godzinie 13.00 na scenie, w pobliżu miejsca startu i linii mety.
3. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, nagrody będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora.
4. Zdobywcy miejsc I – III, w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu na 3 km otrzymują statuetki.
5. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn nordic walking otrzymują pamiątkowe statuetki.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych prze siebie klasyfikacjach.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje, dotyczące spraw związanych z Małym Biegiem Pilicy, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi. , z dopiskiem „Bieg Pilicy – Reklamacja”, do 21 maja 2017 r., bezpośrednio, na adres: biuro@sportevolution.pl lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Małego Biegu Pilicy rozpatrywane będą w terminie trzydziestu dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Małego Biegu Pilicy będzie ostateczna.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników Małego Biegu Pilicy w Białobrzegach jest Sport Evolution Pawelec i Spółka Sp. J., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna.
2. Dane osobowe uczestników Małego Biegu Pilicy przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Małym Biegu Pilicy.
Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
4. Dane osobowe uczestników Małego Biegu Pilicy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Małym Biegu Pilicy, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Małego Biegu Pilicy obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
6. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

KONTAKT DO ORGANIZATORA:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
Tel. 48 6132572 wew. 16
biuro@sportevolution.pl
e-mail: biuro@sportevlution.pl